Dominikańskie Centrum Wspierania Rodziny Syntonia powstało aby wspierać i wzmacniać więzi małżeńskie i rodzinne. Oferujemy możliwość konsultacji psychoterapeutycznych w sytuacjach trudności życiowych, indywidualnych lub w rodzinie,  związku czy innej ważnej relacji, kiedy pojawia się potrzeba porozmawiania o trudnościach, kierunkach zmian i rozwiązaniach.

Aktualności: http://syntonia.wroclaw.dominikanie.pl/

Zapraszamy do  skorzystania w ramach Syntonii z  porad specjalistów w Poradni Rodzinnej.
Porady są bezpłatne – współfinansowane w ramach projektu przez Urząd Miasta Wrocławia oraz Klasztor Ojców Dominikanów we Wrocławiu.

 

poniedziałek

psycholog, terapeuta
17.30-20.00

doradca rodzinny
I, III, IV pn miesiąca
17.30-19.30

wtorek

pedagog, terapeuta NEST
II i IV wtorek miesiąca
14.30-16.30

psycholog, terapeuta
18.00-21.00

środa

socjolog, terapeuta
9.00-12.00

psycholog, terapeuta
16.00-17.00

psycholog, terapeuta
I i III środa miesiąca
17.00-20.00

grupa DDA
17.30-20.30

czwartek

doradca rodzinny, seksuolog
17.30-19.30

piątek

psycholog, terapeuta
II i IV piątek miesiąca
11.00-13.00

doradca rodzinny, socjolog, terapeuta
16.00-18.30

psycholog, terapeuta
18.00-21.00

Poradnia pracuje:
1.01-20.12.2019
przerwa wakacyjna: 1.07-27.08.2019
wolne dni: dni ustawowo wolne
dodatkowo wolne: 2.01, 3.01 i 2.05
Wielki Czwartek i Wielki Piątek: 18 i 19.04.2019

 

Dotacja uzyskana w konkursie o nazwie „ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA”.

 

Kontakt:

Pl. Dominikański 2, 50-159 Wrocław
(wejście od ulicy Janickiego), II piętro

tel. 728 471 669

tel. 71 344 66 31 wew. 28, 42

 

Rejestracja telefoniczna:

w środy 8.00-9.00, piątki 15.30-16.00
tel. 728 471 669
oraz elektronicznie poprzez e-mail: syntoniadominikanie@gmail.com

 

 

Pracownicy i wolontariusze Poradni Rodzinnej:

Katarzyna Kluzowska – psycholog, psychoterapeuta, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Obecnie jest uczestnikiem (aktualnie ostatni, IV rok) całościowego czteroletniego kursu przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prowadzonego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii (pod opieką dr n.med. Witolda Simona). Cały czas dokształca się biorąc udział w wielu szkoleniach, kursach oraz konferencjach czy seminariach. Jej praca podlega stałej superwizji.

Zuzanna Krupa – w poradni rodzinnej Syntonia pracuje jako doradca rodzinny, pedagog, seksuolog. Prowadzi konsultacje doradcy rodzinnego, wspierając pary i osoby indywidualne w obszarze planowania rodziny, komunikacji i dialogu oraz trudności w sferze życia seksualnego.

Agnieszka Ładyżyńska – terapeuta w trakcie certyfikacji w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, socjolog – ukończone studia magisterskie na UWr ze specjalizacją służby socjalne, doradca życia rodzinnego – absolwentka dwuletniego Podyplomowego Studium Nauk o Rodzinie na PWT. Ukończone szkolenia z zakresu poradnictwa i terapii psychologicznej:  Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu – roczne Studium Terapii Rodziny;  Stowarzyszenie Centrum Edukacji CEL – Szkoła Coachów; Centrum Podejścia Skoncentrowanego na rozwiązaniach – Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (kurs podstawowy + kurs zaawansowany, aktualnie w trakcie szkoleń specjalistycznych w kierunku certyfikacji). W poradni rodzinnej zajmuje się udzielaniem konsultacji i wsparciem krótkoterminowym, pracując w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W szczególności pracuje z osobami mającymi trudności z podejmowaniem ról społecznych i zawodowych, doświadczającymi poczucia niemocy i frustracji, potrzebującymi wsparcia w procesie zmiany, będącymi w sytuacji dokonywania wyborów życiowych, chcącymi poprawić swoje funkcjonowanie w rodzinie oraz doświadczające innych trudności w funkcjonowaniu społecznym. W obszarze trudności rodzinnych – wsparcie dla rodzin, par i osób indywidualnych w budowaniu bliskich więzi. efektywnej komunikacji, wypracowywaniu nowych wzorców zachowań.

Anna Pawińska – psycholog w poradni rodzinnej Syntonia. Praktykująca od 2003 roku certyfikowana psychoterapeutka i trener rozwoju osobistego. W Syntonii prowadzi konsultacje i terapię indywidualną dorosłych dotyczącą m.in.: depresji, nerwic i lęków, chorób psychosomatycznych, przemocy domowej, współuzależnienia i toksycznej miłości, kłopotów w relacjach z bliskimi i kontaktach interpersonalnych, niskiego poczucia własnej wartości, odnajdywania własnej drogi życiowej oraz swoich talentów i pasji. Poza Syntonią prowadzi także grupy wsparcia – m.in. „Grupę wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie” i grupy terapeutyczne jako certyfikowany terapeuta w programie NEST – Nowe Doświadczenie dla osób, które przeżyły traumę – przemoc, zaniedbania, stratę w miarę dobrego dzieciństwa oraz warsztaty i programy rozwoju osobistego – „Nic nie musisz – bajka czy możliwość?”, „Moje wewnętrzne źródło mocy”, „Bliżej siebie…”, „Chcę, ale się boję…”, „Wymarzony mężczyzna, wymarzona kobieta – warsztat dla wszystkich, którzy chcą otworzyć się na związek”.

Katarzyna Pieńko-Jamuła – psycholog, psychoterapeutka z kilkunastoletnim stażem, pracująca w nurcie integracyjnym. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP). W Syntonii prowadzi grupę terapeutyczną DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików).

Aleksandra Pobran-Róg – pedagog, psychoterapeuta. Wolontariusz poradni rodzinnej. Absolwentka  pedagogiki (Dolnośląska Szkoła Wyższa) i studentka ostatniego roku psychologii na SWPS we Wrocławiu. Uczestnik szkoły Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Dominika Tomczyszyn –pedagog, terapeuta, psychoterapeuta i terapeuta NEST, służy pomocą psychologiczną osobom dorosłym, które doświadczyły różnego rodzaju traumatycznych przeżyć takich jak: wykorzystanie, zaniedbanie, przemoc (fizyczna, emocjonalna, seksualna), deprawacja i inne. Znaczące straty osobiste, którymi zajmuje się program NEST obejmują doświadczenie utraty w miarę dobrego dzieciństwa oraz utraty ciąży (poronienie, martwy płód, aborcja, śmierć okołoporodowa, urodzenie dziecka niepełnosprawnego). Pedagog, pracownik jednej z wrocławskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, towarzyszy dzieciom i młodzieży w pokonywaniu kolejnych etapów rozwojowych zgodnie z ich potrzebami i możliwościami – na miarę ich aspiracji. Jednocześnie stara się wspierać rodziców i nauczycieli w pełnieniu przez nich roli rodzicielskiej i wychowawczej. Certyfikat terapeuty programu NEST – the New Experience for Survivors of Trauma (Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą) Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie – RACJONALNA TERAPIA ZACHOWANIA – poziom podstawowy Szkoła Mediacji – program zgodny ze standardami szkolenia mediatorów określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości Obecnie jest uczestnikiem całościowego czteroletniego kursu przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Cały czas dokształca się biorąc udział w wielu szkoleniach, kursach oraz konferencjach czy seminariach. Jej praca podlega stałej superwizji. W poradni rodzinnej zajmuje się wsparciem psychologicznym osób indywidualnych i rodzin, w tym rodzin z dziećmi, w szczególności osób po stracie, doświadczających trudności w komunikowaniu się i rozwiązywaniu problemów, budowaniu więzi, rodziców mających trudności wychowawcze.

Kasia Serafinowska- Gabryel – psycholog, psychoterapeuta z ponad 30 letnim stażem pracy: terapia rodzin, specjalista problematyki uzależnień, specjalista terapii krótkoterminowych, oraz w dziedzinie interwencji w sprawach nagłych kryzysów, doradca d/s zaburzeń w żywieniu na tle problemów psychologicznych , ekspert Unii Europejskiej ds. polityki wobec uzależnień. W poradni rodzinnej zajmuje się udzielaniem konsultacji i wsparciem psychologicznym, w szczególności osób uzależnionych i współuzależnionych, doświadczających przemocy, doświadczających trudności w funkcjonowaniu społecznym, doświadczających trudności psychicznych, par i małżeństw kryzysie, rodzin pragnących lepiej funkcjonować.

Marta Stefanko –psycholog, psychoterapeutka z kilkunastoletnim stażem , absolwentka  pedagogiki i psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończona Szkoła Psychoterapii Ośrodka Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, a także Terapia Systemowa w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Umiejętności terapeutyczne doskonalone na 2-letnim stażu w zespole terapii rodzin w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed, a także poprzez udział w konferencjach i warsztatach. Pracuje w nurcie terapii systemowej, jej praca podlega stałej superwizji. Poza Syntonią – wieloletnia praca  z zakresu psychogeriatrii z osobami starszymi i przewlekle chorymi w dziennych i stacjonarnych ośrodkach pomocy społecznej. W Poradni Rodzinnej Syntonia oferuje konsultacje, poradnictwo, interwencje w sytuacjach kryzysów życiowych i psychoterapię. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par i małżeństw. Pracuje także z całym systemem rodzinnym.

Anetta Stołowska – doradca rodzinny, instruktor metod naturalnego planowania rodziny, pedagog. W Poradni Rodzinnej pracuje wspierając pary i osoby indywidualne w obszarze planowania rodziny, komunikacji i dialogu.

Iwona Szylin – psychoterapeutka w poradni rodzinnej Syntonia. Prowadzi konsultacje terapeutyczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych. W swej pracy stosuje podejście integratywne z głównym akcentem na nurt psychodynamiczny. Uwzględnia przy tym rozumienie kondycji psychicznej człowieka w duchu psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej.  W zależności od potrzeb i możliwości pacjenta korzysta również z technik poznawczo-behawioralnych. Aktualnie kończy całościowy, czteroletni kurs prowadzony przez Wrocławską Fundację Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  Jest członkiem Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jej praca podlega stałej superwizji indywidualnej, a także grupowej.  Ukończyła studia licencjackie w zakresie historii filozofii ze specjalizacją nauczycielską na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku oraz studia magisterskie na kierunku filozofia ze specjalizacją – komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Społecznych – Uniwersytetu Wrocławskiego.